Un Art de l'escalpradura vodat a las Mascas fargadas de metal preciós, que restracha l'armonia, l'interioritat, la plenitud. Un Art de la talhadura tota per las Mascas farjadas de metal preciós, que reitraita l'armonia, l'interioritat, la plenituda.
  ACABATZ  D ' INTRAR  A  MASCAS  D ' AUR
 Acabatz d'intrar a Mascas d'Aur  Achabatz d'entrar a Mascas d'Aur
Occi QuidLinesNovi Aves Ostal del Libre